Erstatning

Love og regler i bearbejdet form
Selvbetjening på nettet
- adgang via internet efter betaling/brugerregistrering.
m.m. fra Erstatningsnævnet.
Lån på biblioteket
(Årbog) Findes også på nettet, men fuld adgang kræver abonnement.
ved Gerd Sinding og Michael Lerche, 2005.
ved Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær og Leif Rørbæk, 2007. Se afsnittet om erstatning.
: Martin Haug, Finn Schwarz. - 2. udg, 2012.
Netværk
behandler ansøgninger om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
er en upolitisk og humanitær forening, der på en række områder hjælper sagesløse ofre for vold, voldtægt, incest og røveriofre.
er en frivillig organisation baseret på "græsrodsprincippet", uafhængig af myndigheder og tilbyder ofrene fuldstændig anonymitet. Rådgivningen er i dag målrettet alle personer, samt eventuelt pårørende, som har været udsat for en forbrydelse eller ulykke.
- forsikrings- og pensionsselskabernes fælles informationstjeneste.
behandler ansøgninger om erstatning fra patienter, der er blevet påført en skade i forbindelse med behandling på et sygehus.

Redigeret af Eva Falkesgaard Hansen, ansat ved Odense Centralbibliotek