Opdateret 18. februar 2015

Generelle domssamlinger

Domstol.dk
En beskrivelse af det danske retssystem med en oversigt over domstolenes opgaver og organisation.

Adresser og telefonnumre på byretter, landsretter og Højesteret. Retslister fra Højesteret, Landsretterne og Sø- og Handelsretten.

Under overskriften "Sådan gør du" beskrives rent praktisk, hvordan forskellige sager behandles i retssystemet, f.eks. gældssanering, skifteret, fri proces, straffesager, tinglysning m.m.

Højesteret bringer resuméer af domme og kendelser under punktet ”Afgørelser”.  Fra september 2009 bringes afgørelsen i pdf-format i 6 måneder. Landsretterne bringes omtale af nogle sager som pressemeddelelser.

Enkelte byretter har resuméer af et udvalg af rettens domme og kendelser. Se under den enkelte byret.

Synopsis
Synopsis beskriver mere end 500 juridiske emner, og under hvert emne finder man resuméer af domme. Nogle emner kræver adgangskode.

Specielle domssamlinger

Afgifter, moms, skat og told
Afgørelser, domme, kendelser, Skat-meddelser m.v.

Arbejdsløshedsforsikring
ARVID er en samling af vejledende udtalelser og konkrete afgørelser med vejledende eller principiel værdi. ARVID viser praksis inden for arbejdsløshedsforsikringen og efterløn. Arvid er udarbejdet af Arbejdsløshedskassernes Samvirke, Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsdirektoratet

Arbejdsret
Arbejdsrettens domme i fuld tekst fra 2002 og frem.

CURIA. Den Europæiske Unions Domstol
De europæiske fællesskabers domstol - et udvalg af EF-domstolens domme fra 1997 og fremefter.

Erhvervs- og selskabsret
Domme indenfor Erhvervs- og selskabsret.

Forsikrings- og erstatningsret
Forsikrings- og erstatningsretslig domssamling (FED) med begrænset adgang for "ikke-abonnenter".

Konkurrenceret
Domme og kendelser i henhold til konkurrenceloven.

Ligestilling
Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser i konkrete klager over forskelsbehandling på grund af alder, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller religiøs overbevisning, hudfarve, politisk anskuelse samt national, social eller etnisk oprindelse.

Markedsføring
Her finder du de verserende og afsluttede civile retssager der er anlagt af Forbrugerombudsmanden i medfør af markedsføringsloven.

Miljøret
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsessamling, hvor der optages afgørelser, nævnet har truffet efter den 1. december 1997.

Patientforsikring
Her kan du se de love og bekendtgørelser, som Patientforsikringen træffer sine afgørelser efter. Under menupunktet "Domme" kan du finde domsafgørelser, der er med til at fastlægge praksis.

Skat
Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Udbud
Kendskab til de vigtigste afgørelser på udbudsområdet kan sikre, at man undgår fejl som andre tidligere har begået. Afgørelserne er nemlig vejledende i forhold til mange af de spørgsmål, man kan møder i et udbudsforløb.

Indholdet redigeres af Anne-Meta Brunsborg, Kolding Bibliotekerne.